ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜೇಷ್ಠಾಭಿಷೇಕ ಆರಂಭ

ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಜೇಷ್ಠಾಭಿಷೇಕ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿಧೇಯಕ ಅಭಿಷೇಕ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರೂ ಇದೆ.

Related posts

Leave a Comment